חיפוש באתר

כללי

מידע ונהלים לשנת תשפ"ג

תושבים יקרים,

 

על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

1. שנת הפעילות תשפ”ג תחל ב- 1.9.2022 עד 31.8.2023, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח ובהתאם ללוח החופשות, (למעט חוגי מחול הפועלים עפ”י חופשות משרד החינוך).
2. החופשות בחגים שבהן אין פעילות (כמפורט בלוח החופשות), נכללות בעלות החוג.
3. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של משתתפים. המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג, או לחילופין, לאחד קבוצות.
4. אם נרשם משתתף בחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד החוגים האחרים ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל את כספו בחזרה על הפעילות שלא התקיימה.
5. אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא מחיר החוג.
6. מפגש שלא התקיים ע”י המדריך מסיבה כל שהיא, יתקיים ע”י מדריך מחליף, או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג.
7. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב באופן מלא. (כולל על שיעור הנסיון)
8. משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילויות מרכז קהילתי בשנת תשפ”א עד להסדרת החוב.
9. הנהלת מרכז הקהילתי רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת בהתאם לאמנה היישובית.
10. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים/הסדנאות/הפעילויות המוצעים בתוכנית השנתית, בהתאם לצורך.

 

הנחות:

1. משפחה המשתתפת ב- 5 חוגים ומעלה (כולל חוגי מבוגרים) תזכה להנחה של 10% על החוג החמישי ומעלה (הזול מבניהם). ההנחה לא תחול על חוגי המוזיקה, סדנאות, תקשורת, קורסים, להקות ייצוגיות, ספורט ייצוגי ונבחרת, אולם חוגים אלה ייחשבו במניין החוגים לצורך קבלת הנחה.
2. לקבלת הנחות ניתן לפנות לוועדת הנחות ע”י מילוי טופס בקשה להנחה הנמצא במזכירות המרכז הקהילתי. הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים קבועים המופיעים באתר המרכז הקהילתי. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 1.10.2022. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור וועדת הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2022. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים או לאחר ה- 1.10.2022.
3. תשלום במזומן לכל השנה יזכה את המשפחה ב 3% הנחה.
4 . אין כפל הנחות.
5. ההנחה תידון רק במידה ותתבצע הרשמה והתשלום יבוצע במלואו עד להחלטת ועדת ההנחות.

 

ביטול השתתפות:

בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במקרה זה יש לוודא קבלתו במרכז הקהילתי.
1. ללא הודעה חתומה בכתב, יחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
2. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג.
3. דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 50 ש”ח למשפחה ייגבו במועד הביטול החל מינואר.
4. בקשת ביטול שתוגש עד ל- .30 לכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום עבור אותו חודש והילד רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר 30 לכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום בעבור החודש העוקב. את ההודעה בדבר ביטול, יש למלא באתר המרכז הקהילתי ולאשר את קבלת המייל.
5. בקשות ביטול שתוגשנה עד 30.3 ועד בכלל, תחוייבנה בתשלום אותו החודש, ובלבד שהוגשו עד 30 (כולל)לאותו החודש. ואילו לאחר ה- 30 לחודש, תחוייבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.
6. במקרה של הפסקת השתתפות בחוג לאחר ה- 1.4.23, יחוייבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.
7. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי טופס העברה.
8. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
9. אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף או השתתפות חלקית (אלא במקרים מיוחדים). במקרה של מחלה או פציעה, יש להמציא אישור רפואי של לפחות 6 ימים רצוף תוך שבועיים מיום ההיעדרות ולא יאוחר מסוף אותו חודש ההיעדרות. אישורים שלא יגיעו במועדם, לא יתקבלו!
10. ניתן לבטל שיעורי מוזיקה פרטני 24 שעות מראש. מעבר לכך, יחויב השיעור במחיר מלא.
11. התשלום עבור חוג המחול אינו כולל את מופעי סוף השנה.

 

קורסים וסדנאות:

על קורסים וסדנאות המתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף. התשלום הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/סדנא.

 

אופן התשלום:

הרשמה ותשלום בגין החוגים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע והמחאות במשרדי המרכז הקהילתי אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן (עצמי). מהשיעור השני על המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד על הסדר תשלום שנתי. זהו תנאי הכרחי להשתתפות. יש לדאוג לקבלו לאחר הרישום ממזכירות המרכז הקהילתי.
שימו לב: ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה, חובה להירשם בשנית!

 

נהלים בתקופת קורונה: לוח חופשות

• בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות המפורסמות ע”י הרשות ומשרדי הממשלה: מילוי הצהרת בריאות לכל משתתף בכל יום פעילות, מדידת חום, עטיית מסכה, שמירה על היגיינה ועל מרחק בין המשתתפים בחוג וניקיון וחיטוי של המשטחים. (יש לעקוב אחר ההנחיות).
• במידה ותהיה הנחייה נקיים את החוגים בקפסולות.
• במידה ותלמיד מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול של חוגי המרכז הקהילתי המצוינים לעיל במסמך זה תקפים.
• במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת זום. במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום, המרכז הקהילתי ישכלל את מס’ המפגשים שלא התקיימו בתום התק’, ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, המרכז הקהילתי יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
• במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת זום. חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת זום, המרכז הקהילתי ישכלל את מס’ מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התק’ ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, המרכז הקהילתי יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים.

 

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות