חיפוש באתר

הסכם צהרונים לשנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023)

המרכז הקהילתי מפעיל בשנת הלימודים תשפ"ג את הצהרונים באלפי מנשה.

הפעלת הצהרונים זמינה בהתאם לשיקולי הדעת של הסכם זה.

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

1. מיקום ומועדי פעילות לקראת פתיחת הצהרונים:

א. המרכז הקהילתי יפעיל את הצהרונים בגני הילדים ובבתי החינוך החל מהיום הראשון לשנת הלימודים (יום חמישי, 01.09.2022) . בבתי החינוך תסתיים השנה ב- 30.6.23 ובגני הילדים שנת פעילות הצהרון תסתיים ב-31.7.23.
ב. שעות פעילות הצהרון: 14:00-17:00 בגני הילדים, במוקדי ביה"ס בין השעות 12:45-17:00.
ג. המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון בטווח סביר, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
ד. המרכז הקהילתי רשאי לפתוח או לסגור צהרון בהתאם לשיקולי דעתו.
ה. הודעה על אי פתיחת צהרון תימסר להורים לא יאוחר מ-15.7.22. (מותאם למועד שיבוצי אגף החינוך)

 

2. פירוט תשלומים:

גני ילדים:
א. מחיר צהרונים בגנים- 985 ₪ לחודש (10 חודשי פעילות) כולל יולי.
ב. לא ניתן להירשם לצהרון לפעילות חלקית.
ג. תשלום בגין קייטנות בוקר יגבה בנפרד. 224 ₪ -יגבו בגין 4 ימי קיטנה (סוכות-3 ימים, פורים-יום 1)
עבור פעילות קייטנות בוקר החגים, (חנוכה, פסח) יגבה תשלום בנפרד בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ד. קיטנות בוקר גנים ובתי הספר של החופש הגדול יפעלו במסגרת הנחיות משרד החינוך. (תשלום יגבה בנפרד בהתאם להנחיות משרד החינוך) הצהרונים יפעלו כרגיל עד 31.7.23.

בתי הספר:
א. בבתי הספר המחיר יהיה בהתאם לרפורמת "ניצנים" של משרד החינוך, תלמידי כיתות א'-ב' יזוכו ב-150 ₪ לחודש לאחר קבלת כספים ממשרד החינוך, תלמידי כתה ג'- 985 ₪ (10 חודשי פעילות). במידה וישתנו תנאי משרד החינוך, ישתנה מחיר הצהרון בהתאם.
ב. בגין ימי פעילות בחופשות יגבה תשלום בנפרד לפי רישום בפועל.
ג. לא ניתן להירשם לצהרון לפעילות חלקית.
ד. תשלום בגין קייטנות בוקר יגבה בנפרד. 224 ₪ יגבו בגין 4 ימי קיטנה (סוכות-3 ימים, פורים-יום1) עבור פעילות קייטנות בוקר החגים, (חנוכה, פסח) יגבה תשלום בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ה. קיטנות בוקר גנים ובתי הספר של החופש הגדול יפעלו במסגרת הנחיות משרד החינוך (תשלום יגבה בנפרד בהתאם להנחיות משרד החינוך). הצהרונים יפעלו כרגיל עד 31.7.23.
ו. תשלום בגין קייטנות חנוכה ופסח יגבה בנפרד בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

3. איסוף בתום יום פעילות:

א. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מכיתת הצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. בגין עד רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪.
ב. איחורים חוזרים ונשנים יהוו עילה להוצאת הילד מן הצהרון.
ג. האיסוף ייעשה על ידי אחד ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה על ידי ההורים כאמור.
ד. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה, אותה יש למסור למרכז מראש וכנגד חתימת שני ההורים על גבי הטופס.
ה. איסוף הילדים יתבצע מכיתת הצהרון. בגנים לא יורשו סייעות להוציא את הילדים להוריהם לרכב. ובבתי הספר לא יורשו ילדים מכיתות א'-ב' לצאת לבדם לשער הראשי.

 

4. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המרכז:

א. המרכז יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר וכד'. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של גני ילדים.
ב. אין המתנ"ס מחויב להפעיל את הצהרון מהבוקר בימי שביתה במשק.
ג. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שעיריית כפר יונה תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המרכז לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים מבעיות תחזוקה או תברואה.

 

5. התנהלות בתקופת קורונה:

א. צוותי הצהרונים יקיימו היערכות למתווים השונים שמשרדי החינוך או הבריאות ידרשו.
ב. בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הרלוונטיות המפורסמות.
ג. במידה ותצא הנחייה להקפאת הצהרונים, לא יהיה חיוב על הימים בהם לא התקיים הצהרון.
ד. במידה וקבוצת צהרון נסגרת לצורך שהייה בבידוד, רשת צהרוני "צהרים טובים" תזכה את החלק היחסי בהתאם לתקופה שהמשתתפים החסירו.
ה. לא יינתן החזר כספי לילדים בודדים הנאלצים לשהות בבידוד.
ו. במידה ומשתתף/ת מחליט לבטל את השתתפותו בצהרון, כל עוד הצהרון עובד במתכונתו הרגילה או לחילופין לא יצאה הנחייה מעודכנת של הרשת בגין ביטולים, תנאי הביטול של הצהרונים המצוינים לעיל במסמך זה תקפים.
ז. הנהלת הצהרונים עשויה להחליט לא להכניס מפעילים חיצוניים לחוגים ובמקום תקיים פעילויות חווייתיות והפעלות, לא יינתן זיכוי/החזר בגין הפסקת החוגים החיצוניים.
ח. חשוב לציין שכל נהלי הקורונה עלולים להשתנות בהתאם להנחיות משרד החינוך ותכנית ניצנים.

 

6. הצהרת בריאות:

א. ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
ב. ההורים ימסרו לצוות המרכז מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ג. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית, בצהרון. (נספח בנפרד).
ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מותנית בקבלת אישרו רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות לשליחת הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
ה. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למרכז ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המרכז על כל שינוי בפרטים אלה.
ו. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן על ידי ההורים.

 

7. העברת מידע בין צוות הגן ו/או ביה"ס לצוות הצהרון:

א. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום חבלה וכיוב'.) כמו כן, על צוות הבוקר לדווח לצוות הצהרון על היעדרות ילד מהגן ו/או ביה"ס.
ב. מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון, אודות התנהגותו והתנהלותו של הילד במהלך היום.

 

8. תזונה:

א. הצהרונים שלנו מלווים ע"י תזונאית, אשר מנחה ומלווה את חברות הקייטרינג ואת הצוותים על מנת לבנות תפריט בריא, איכותי ומאוזן בהתאם להנחיות משרד הבריאות "לאכול ולגדול" לאכילה בריאה במוסדות החינוך.
• בימי הקייטנה על ההורים לצייד את ילדם בארוחת בוקר מזינה הכוללת כריך + ירק/פרי. ההורים מתחייבים שלא לשלוח את ילדם עם חטיפים ודברי מתיקה למיניהם.

 

9. ביטוח הילדים:

המרכז יישא באחריות כלפי ההורים בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף כל הילדים מבוטחים 24/7 ב"פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים" אשר בפיקוח משרד החינוך.

 

10. מחירים ותשלומים: (מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדלקמן):

א. בצהרוני הגנים המחיר לחודש 985 ₪ לחודש (11 חודשי פעילות).
ב. בהתאם לרפורמת "ניצנים" של משרד החינוך, המחיר לחודש לתלמידי כיתות א'-ב' 985 ₪ לחודש, (10 חודשי פעילות). יתכנו שינויים בגין רפורמת "ניצנים" ומשרד החינוך אשר יפורסמו בתקשורת ועל ידינו.
ג. במידה ויבוטל הסבסוד של משרד החינוך עבור כיתות א-ב (200 ₪ לחודש), ישלמו ההורים מחיר של 985 ₪ החל מיום ביטול הסבסוד, או כל הנחיה אחרת של משרד החינוך.
ד. בגין ימי פעילות בצהרון בחופשות בתי הספר, יגבה תשלום בנפרד. (בכפוף ללוח חופשות)
ה. בגין קייטנות חנוכה ופסח יגבה תשלום נפרד.
ו. ביצוע ההרשמה מותנה בתשלום של 150 ₪ ,כחלק מתשלום חודש ספטמבר 2022, לטובת שריון מקום.

 

11. ביטול צהרון בגני הילדים

• במקרה של ביטול השתתפות בצהרון בפרק זמן של 14 ימי עסקים, יוחזר הסכום במלואו.
• בקשה לביטול צהרון בגני הילדים לאחר 1.8.22 ועד 25.8.22, כרוכה בתשלום מקדמה בסך 150 ₪.
• במידה ושובץ הילד לגן ללא צהרון, יוחזר מלוא סכום תשלום המקדמה.

 

12. ביטול צהרון בבית ספר

• במקרה של ביטול השתתפות בצהרון בפרק זמן של 14 ימי עסקים, יוחזר במלואו.
• בקשה לביטול צהרון בבתי הספר שתוגש עד 25.8.22 כרוכה בתשלום המקדמה בסך 150 ₪.
• למתנ"ס שמורה הזכות לערוך שינויים בתשלומים ו/או בסל השירותים במידה ויהיו, בכפוף להחלטות משרד החינוך.
• בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהוא עפ"י כתב ההתחייבות לבקשה זו יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשים בשיעור הריבית המרבית הנהוגה בבנק בו מתנהל חשבון המרכז הקהילתי וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי ע"פ כל דין.

 

13. הוצאת ילד במהלך פעילות הצהרון:

א. במידה והילד יראה קושי התנהגותי או אי ציות להוראות צוות הצהרון, לרבות תסמינים בריאותיים, הצוות יהיה רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש לאוספו לפני סיום יום הלימודים. ההורים מתחייבים להגיע, או לשלוח מי מטעמם בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה.
ב. המרכז יהיה רשאי להשעות ילד/ה עד 3 ימים בגין התנהגות לא הולמת או אי ציות לנהלים בצהרון וזאת ללא התראה מראש וללא החזר כספי על ימים אלו.

 

14. הפסקת השתתפות על ידי המרכז:

א. המרכז יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול דעתה של מובילת הצהרון, רכזת הצהרונים, מנהלת תחום הגיל רך ו/או מנהל/ת המרכז הקהילתי , כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה התנהגותית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת שתיראה למרכז, לרבות כל ילד שלא יהיה גמול לחלוטין ולא יעשה את צרכיו באופן עצמאי לחלוטין.
ב. המרכז יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה של 14 יום מראש במקרה כזה, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך.
ג. במקרה שהילד מסכן את עצמו או/ו את הילדים או שאר הצוות בצהרון רשאי המרכז להוציאו לאלתר ללא הודעה מוקדמת.

 

15. ביטול הרשמה והפסקת השתתפות בצהרון:

א. הודעה בדבר הכוונה להפסיק השתתפות ילדם בצהרון תינתן על ידי ההורים למרכז הקהילתי בכתב.
ב. לא יתבצע ביטול צהרון בהוראת טלפון ולא תתקבל הודעת ביטול באמצעות הרכז/סייעת/מובילה בצהרון או בכל דרך אחרת.
ג. בקשה לביטול צהרון תתקבל עד לתאריך 31.3.2023 בלבד. לאחר מכן לא יתקבלו בקשות לביטול.
ד. הודעת ביטול תיכנס לתוקף כדלקמן:
על הודעת הביטול להימסר למרכז הקהילתי עד ה 25 בחודש. החיוב יופסק בתום חודש הדיווח.
באם תימסר הודעת ביטול לאחר 1 בחודש, יבוצע חיוב עבור כל החודש השוטף.
ביטולים לצהרוני בתי הספר, לפני פתיחת שנה"ל יתקבלו עד לתאריך 25.08.2022 לאחר תאריך זה יחויבו ההורים בתשלום המקדמה בסך 150 ₪.
ה. במידה וישובץ הילד לגן ללא צהרון, יקבלו ההורים את מלוא ההחזר, לרבות חודש ספטמבר.
ו. במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים, לאחר 31.03.2023 יהיה התשלום פיצוי על פי הקבוע בדין.
ז. אין החזרים כספיים עקב היעדרות הילד/ה ממסגרת הצהרון, להוציא מקרים חריגים של הודעה מראש על מחלה ממושכת של 14 יום לפחות והצגת אישורים רפואיים.
ח. ידוע להורים, כי אם יגישו ערעור לשיבוץ מחדש של גן הבוקר, לא מובטח להם מקום בצהרון. הרישום לצהרון יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
מובהר בזה כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעת, ממשרד החינוך, ומעיריית כפר יונה ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או מכל גורם מוסמך אחר.

 

• הרישום על בסיס מקום פנוי.
• מינימום נרשמים לפתיחת קב' 22 ילדים.
• המרכז הקהילתי רשאי לאחד קב' בהתאם לצורך.

 

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות